skip to Main Content
Yardıma ihtiyacınız mı var? Bize ulaşın; 0232 376 80 42 - 0532 131 01 97

ŞİRKETLER VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

Şirketler Hukuku & Sözleşmeler Hukuku: Büromuz yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişim kuruluş işlemleri, işletme yapılanması, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim uygulamaları, her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede şirketler hukuku ve ticari sözleşmeler alanında tecrübeye sahiptir.

Şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanındaki hizmetlerimiz özellikle şu konuları kapsamaktadır:

  • Şirket, şube, adi ortaklık, ticari işletme ve irtibat bürosu kuruluşlarında ve kuruluş sonrasında genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi, yasal defterlerin tutulması vb. idari konularda hukuki destek verilmesi
  • Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi olağan ya da olağan dışı işlemlerde hukuki destek verilmesi
  • Kurumsal yönetim uygulamaları ve şirket yöneticilerinin/müdürlerin görev ve sorumlulukları konusunda danışmanlık verilmesi
  • Pay sahipleri ve azlık haklarına ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık verilmesi
  • Yönetim sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
  • Aile şirketlerine danışmanlık verilmesi, aile anayasası ve diğer bağlantılı sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
  • Dağıtım sözleşmesi, franchise sözleşmesi, lisans sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, satım sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, acentelik sözleşmesi ve taşeronluk sözleşmesi dâhil her türlü ticari sözleşmelere ilişkin danışmanlık verilmesi

BORÇLAR HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku:

  • Hukuk büromuzda; önceleyici hukuk anlayışı ile danışan şirketlerimize gerekli altyapı hazırlık çalışmalarının yapılması ve insan kaynakları personelinin eğitilmesi konusunda hizmet verilmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları personeli ile sürekli iletişim halinde kalınarak günlük problemlere çözüm sağlanmaktadır.

Gerek bireysel iş hukuku ve gerekse toplu iş hukuku konularında işçi ve işveren arasındaki sözleşmeden kaynaklanan her türlü dava ve iş takibi büromuz tarafından yürütülmekte, işçi – işveren – SGK uyuşmazlıklarından kaynaklı davalarda özel olarak çalışılmaktadır.

  • İş Hukuku kapsamında işçi-işveren ilişkisine dayalı karşılaşılabilecek tüm davaların takip işlemleri etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşçilerin sosyal sigortalarla sağlanan sosyal güvenliklerini, işçilerin çalışma koşulları sebebiyle karşılaşabilecekleri mesleki, sosyal ve fizyolojik nitelikteki risklerin karşılanmasında alınan sosyal güvenlik önlemlerini, özellikle iş kazası meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını düzenleyen hukuk dalı olmakla büromuz söz konusu konulardan kaynaklanan davalarda da hizmet vermektedir.

SAĞLIK HUKUKU

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku: Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilafların çözümü için sonuç odaklı hizmetler sunulmaktadır. Gelir idaresi, vergi dairesi ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin dava ve takip işlemlerinin yürütülmesi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, gelir vergisi stopajı, emlak vergisi çevre ve temizlik vergisi, reklam vergisi, motorlu taşıtlar vergisi vb vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyan edilmesi, idare tarafından yapılan tarh işleminin yapılması, hatalı işlemler, mükelleflerin beyanname vermeleri gibi konulardan çıkan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve takip işlemleri, tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin dayanaksız ödeme emirleri, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurulması ve uzlaşılamadığı takdirde Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’a başvurulması gibi konularda büromuz hizmet vermektedir

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku: Ceza Hukuku alanı ,hukuk büromuzun faaliyet alanlarının başında gelmektedir. Ceza soruşturmalarının başlatılması, şikâyet ve suç duyurusunda bulunma işlemleri, ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, gözaltı süreçlerine ilişkin olarak hukuki yardımda bulunma ve ifadeye katılma, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa insan hakları mahkemesine Başvuruda bulunma, Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza yargılamasında savunma yapma ve hukuki yardımda bulunma gibi konularda büromuz hizmet vermektedir Bu kapsamda tüm ceza yargılamalarının soruşturma ve dava sürecinde şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, şikayetçi (müşteki), katılan(müdahil), mağdur vekili/müdafi olarak hizmet vermekteyiz.

ULUSLARARASI HUKUK

MEDENİ HUKUK

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku: Gayrimenkul sektörünün son yıllarda ülkemizdeki hızlı gelişimine paralel olarak hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerine gayrimenkul hukuku alanında her tür konuda danışmanlık     hizmeti vermektedir. Taşınmaz malların alım satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis edilmesi, kaldırılması, kira sözleşmelerinin hazırlanması, yürütümü, gayrimenkul konularından doğan ihtilaflarda dava ve iş takibinin yapılması, gayrimenkul üzerindeki hak sahiplerine ilişkin ortaklık davaları, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurumlar nezdinde gayrimenkulden kaynaklı işlemlerin yürütülmesi, nazım imar planı inlemesinin yapılması, yatırım yapılması düşünülen taşınmaza ilişkin olarak taşınmaz hakkında tedbir, haciz kararı olup olmadığının incelenmesi yine taşınmaza ilişkin herhangi bir kısıtlama ( haciz, ipotek gibi ) konulup konulmadığının araştırılması ve takyidat bilgilerinin çıkartılması, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, tapu iptal tescil, meni müdahale, şufa, geçit hakkı davalarının yürütümü ve yabancıların mülk edinimi vb gibi konularda büromuz hizmet vermektedir

Kentsel Dönüşüm: Yatırım ve İnşaat Şirketleri/Site yönetimleri ile olan görüşmelerin hukuki gündemli toplantılarına katılmak, hukuki sürecin yönetimi için malikler arasındaki toplantılara katılmak ve önerilerde bulunmak, 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken toplantıların gündemleri ve toplantılarında alacakları kararları hazırlamak ve yapılacak işlemlerde yol haritalarını çıkartmak parsel bazında 2/3 arsa payı çoğunluğunu sağlayan binalarda ilgili mevzuat takip edilerek arsa paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satışı için satış dosyasını hazırlamak, satışa nezaret etmek, yatırım ve İnşaat şirketleri/Site ve bina yönetimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması gibi iş ve sözleşme modelini oluşturmak gibi konularda büromuz hizmet vermektedir. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde arsa maliklerine, kat maliklerine, apartman yöneticilerine, yatırımcı, müteahhit ve inşaat şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetlerden doğan ihtilafların çözümü, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, mesafeli sözleşmeler ile ilgili teknik hukuki problemler, abonelik sözleşmeleri, garanti belgesi ve bu kapsamında değerlendirilebilecek ayıplı malların sebep olduğu maddi ve manevi hasarlardan sorumluluk davaları, servis verme yükümlülüğü, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde yönetilecek ihtilaflar ve itiraz davalarının ikame edilmesi, Reklam Kurulu huzurunda gerçekleştirilen müracaatlar ve savunmalar, Tüketici Mahkemeleri yargılaması gibi konularda büromuz hizmet vermektedir

SİGORTA HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku: Miras Hukuku alanında uzmanlaşmış büromuz avukatları eliyle; vasiyet ve miras sözleşmelerinin (mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama vb. konularda) düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, muris muvazaası sebepli tasarrufların (tapu iptal ve tescil konulu) iptali, tereke

tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, tenkis (saklı payların ihlali durumunda) ve benzer diğer miras uyuşmazlıklarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Veraset ilamının çıkartılması, hak sahiplerinin ve oranlarını belirlenmesi, murisin mal varlığının araştırılması, alacak ve borçlarının belirlenmesi, muris muvazaası ve mirastan mal kaçırma işlemlerine ilişkin davaların yürütülmesi gibi konularda büromuz hizmet vermektedir.